Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.fietsenhandeljoure.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Fietsenhandel Joure . In deze algemene voorwaarden staat aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website aangeboden wordt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fietsenhandel Joure is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Fietsenhandel Joure.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op deze website staan, geldt dat er gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Fietsenhandel Joure te mogen claimen of te veronderstellen.

Fietsenhandel Joure streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan wordt daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden met beperkte vorm (zie garantiebepalingen) van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Fietsenhandel Joure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.fietsenhandeljoure.nl op deze pagina.

GARANTIEBEPALINGEN GEBRUIKTE TWEEWIELERS

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van 1 maand na aankoop/ aflevering van de tweewieler. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten. Aan een koper die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf komen voornoemde wettelijke rechten waaronder het recht dat de tweewieler bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt (zie boek 7 BW) niet toe.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als ook het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik, niet zijnde gebruik in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale, gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties, die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

4. Verder vallen niet onder de garantie defecten welke zijn ontstaan buiten De Europese Economische Ruimte (tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt daar van Nederland afwijkende omstandigheden aldaar, bij voorbeeld inferieure wegen).

5. Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden. Indien de koper elders kosten heeft gemaakt voor de reparatie heeft worden deze kosten niet vergoed.

6. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het ontbreken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

7. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires) zoals: banden, tandwielen, remblokken en voeringen, zadels en lampen alsmede veranderingen die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

Garantiebepalingen gebruikte tweewielers Fietsenhandel Joure.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2023 Fietsenhandel Joure | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel